انواع و کاربرد کولر آبی هوایی

کولرهای آبی هوایی از نظر نصب، قدرت هوادهی، نحوه ی اتصال کانال خارجی به کولر، تعداد، تقسیم بندی می شود.

روی درهای کولر پوشال ها قرار میگیرند. کولرهای آبی هوایی در مکان هایی مانند پشت بام، زیر شیروانی، بالای پنجره ورودی بالکن قابل نصب هستند.

یک دستگاه کولر آبی را نشان می دهد که دارای سه در است. کانال خارجیی مطابق شکل از یک طرف به کولر اتصال دارد.

در تصاویر زیر کانال خارجی به قسمت بالای کولر متصل می شود.

افزایش تعداد درها از سه عدد به چهار عدد، افزایش حجم آبرسانی و سطوح مرطوب پوشال ها را دربرداد. همچنین قابلیت نصب پمپ آب و شناور در چهار جهت مختلف موجب رفع محدودیت های سرویس و نگه داری کولر می شود که از مزایای این کولر نسبت به کولر تصویر زیر است.