کلمه کلیدی خود را وارد کنید

[mc4wp_form id="988"]

خطاهای یخچال فریزر

خطاهای یخچال فریزر

در آموزش تعمیر لوازم خانگی
نام سرمایه گذار:
تاریخ ارسال:
July 3, 2015
موقعیت:
تبریز
مقدار:
2400000
طراح:
پویا موسوی
درباره پرژوه

ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل : RT79K

R 1 –  خطای سنسور دمای یخچال – مقدار مقاومت سنسور دمای یخچال چک شود – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 –  خطای سنسور بیرونی (محیطی) – مقدار مقاومت سنسور بیرونی بررسی شود – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 B –  خطای سنسور دمای فریزر – مقدار اهم سنسور دمای فریزر چک شود – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 C –  خطای سنسور دیفراست فریزر – مقدار مقاومت سنسور دیفراست فریزر چک شود – خرابی سنسور دیفراست – خرابی برد اصلی – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

R 1 F –  خطای سنسور کشوی مجزای داخل یخچال – مقدار مقاومت سنسور کشوی مجزای داخل یخچال بررسی شود – سوختگی سنسور کشوی داخل یخچال – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 G –  خطای سیستم دیفراست فریزر – هیتر و ترموفیوز – چک کردن مقاومت سیستم دیفراست فریزر – خرابی برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 D –  خطای فن فریزر – مقدار اهم فن فریزر بررسی شود – شکستگی پروانه و یا سوختگی فن فریزر – خرابی برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 E –  خطای فن کندانسور فریزر – شکستگی پروانه و یا سوختگی فن فریزر – مقدار اهم فن کندانسور فریزر بررسی شود – خرابی برد اصلی – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 10 B –  خطای هیتر دمپر یخچال مقدار مقاومت هیتر چک شود – سوختگی هیتر دمپر یخچال – خرابی برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 10 A –  خطای هیتر دمپر محفظه سرد کننده سریع فریزر – مقدار اهم هیتر دمپر چک شود – کشوی مجزای داخل یخچال – خرابی برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 e – خطای فن کندانسور فریزر – مقدار مقاومت فن کندانسور چک شود – شکستگی پروانه و یا سوختگی فن فریزر – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 f – این خطا مربوط است به سنسور محفظه یخساز فریزر – خرابی سنسور محفظه یخساز فریزر – مقدار اهم سنسور فریزر بررسی شود – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 g – اشکال از سیستم دیفراست فریزر می باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 10 b – خطای فن محفظه یخساز در یخچال – مقدار اهم فن محفظه چک شود – خرابی فن محفظه یخچال – خرابی برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 c – اشکال در سنسور دیفراست فریزر – خرابی سنسور دیفراست فریزر – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 a – خطای سنسور خارجی فریزر – مقدار مقاومت سنسور خارجی فریزر چک شود – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 b – خطای سنسور دمای فریزر – مقدار اهم سنسور دمای فریزر بررسی شود – خرابی سنسور دمای فریزر – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 10 g – اشکال از ارتباط بین برد اصلی و برد پنل دیسپلی – خرابی برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 10 f – این خطا مربوط است به ارتباط بین برد اصلی و برد کمپرسور (موتور) – خرابی برد اصلی – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

Call Now Button